اصول طراحی پمپ های API 610

باتوجه به جايگاه حياتي پمپهاي ‏‏‏فرآيندي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و نيز تنوع و دامنه گسترده وكاربرد اين محصولات، موسسه استاندارد آمريكا جهت ايجاد هماهنگي بين سازندگان و مصرف كنندگان اين محصولات و نیز راحتي مشتريان آنها، استانداردي را در زمينه توليد این پمپ ها منتشر نموده است كه بنام API 610 معروف بوده و تامين كننده نيازهاي اوليه اي توليد كنندگان و مصرف كنندگان است که می بایست در این استاندارد رعايت گردد.

از جمله خصوصيات اين پمپها مي توان به شرايط خاص تعريف شده در مورد نحوه آب بندي(API682) كاهش دامنه ارتعاش پمپها و در نتيجه افزايش عمر ياتاقانها، استفاده از اندازه هاي محدود پايه ياتاقان جهت پوشش دادن به تعداد زياد پمپها، نحوه خنك كاري و روانكاري پايه ياتاقان و … اشاره نمود كه در ادامه در هر مورد به تفضيل توضيح داده خواهد شد.