پایگاه دانش

آخرین ویرایش از استانداردها، کتاب های فنی و نرم افزارهای پیوست شده در حوزه تجهیزات دوار، در اختیار متخصصین صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر علاقه مندان قرار می گیرد تا راهی هر چند کوچک، در راستای پیشرفت مهندسان این مرز و بوم باشد.