مطالعات امکان سنجی

این مشاور قادر است مطالعات امکان سنجی هر طرح را از جنبه های مختلف شامل فني، مالي، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و ايمني انجام دهد. سرفصل های این مطالعات می تواند مطابق شرح ذيل باشد:

1- سابقه طرح: شامل باني يا بانييان طرح، تاريخچه و هزينه مطالعات و نتيجه بررسي هاي پیشین

2- بازار و ظرفيت تولید: بررسي بازار و تقاضا، پيش بيني فروش و بازاريابي، برنامه توليد انواع محصولات و ظرفيت كارخانه

3- مواد اوليه مورد نياز: مواد اوليه مورد نياز و محل و نحوه تامين آنها شامل مواد خام، مواد نيم ساخته، مواد كمكي، ملزومات كارخانه، آب، برق و گاز و …

4- محل طرح: با توجه به دسترسي به مواد اوليه، راه های ارتباطي و امكان جذب نيروی ماهر

5- طراحي پروژه: شامل تعريف و تعيين دامنه، محدوده پروژه، فناوری و روش های مختلف توليد

6- ساختمانها و زيربناهای لازم: زمين و محوطه به همراه برآوردهای تقريبي از هزينه های سرمايه تامين تجهيزات و كارهای ساختماني

7- برآورد هزينه: سازمان و برآورد هزينه های سربار توليد، فروش و اداری

8- برآورد نيروی انساني در زمان بهره برداری: تعداد كارگر و كارمند مطابق طبقه بندی مهارتي و برآورد هزينه ها

9- برنامه ريزی در اجرای پروژه: شامل برآورد هزينه های اجرای پروژه همراه با جدول زمان بندی

10- ارزيابي مالي و اقتصادی: شامل مجموع هزينه های سرمايه گذاری های ثابت و درگردش، منابع تامين مالي، هزينه توليد به تفکيک ثابت و متغير، ارزيابي اقتصادی( سود آوری) درابعاد خرد و كلان شامل دوره و نرخ بازگشت سرمايه، نقطه سربه سر، تأثيرات طرح در ايجاد اشتغال و غيره.