مشخصات مشاور

نوع شرکت:                با مسئولیت محدود

مالکیت شرکت:           100 درصد خصوصی

شماره ثبت:                551218

محل ثبت:                  تهران