طراحی و مهندسی

این مشاور با تکیه بر متخصصین حرفه ای خود، قادر است مدارک طراحی مفهومی، پایه و تفضیلی پروژه های مورد نیاز کارفرما را تهیه نماید.

طراحی مفهومی (Conceptual Design)
در اين مرحله، فرآيندهای اصلی تشکیل دهنده طرح تعيين مي شود و ممکن است بيش از يك گزينه براي برآورده ساختن اهداف طرح پيشنهاد شود. در نهايت با انجام مجدد بخشي از مطالعات امكان سنجي، گزينه برتر مشخص مي شود. لذا بر اساس نظرات ذينفعان كليدي پروژه شامل صاحبان ليسانس، تامين كنندگان كالا و خدمات، راه حل های بهينه مشخص شده، سيماي كلي پروژه تعیین می گردد.

طراحی پایه (Basic Design)
بخشي از فرآيند طراحي است كه طي آن بر مبناي مطالعات طراحي مفهومي و بررسي ميداني و انجام محاسبات مهندسي، مشخصات اجزاي اصلي طرح تعيين می گردد. در اين مرحله فرآيندها به روشني تعيين شده، كاركردهاي اصلي کل سيستم های تشكيل دهنده طرح مشخص مي شود.

طراحی تفصیلی (Detail Design)
فعالیت طراحي تفصيلي پس از پايان مرحله طراحي پايه و درخصوص بخشی از کارها به صورت موازی با آن به منظورانجام محاسبات نهایی، تهيه نقشه های اجرایی و ساخت، نهایی نمودن مشخصات فني و ساير اسناد و مدارك مهندسي صورت می گیرد.