خدمات

این مشاور قادر است که خدمات پژوهشی، مطالعات امکان سنجی طرح ها، طراحی مفهومی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی، مهندسی خرید، تهیه اسناد مناقصه و آموزش فنی کارکنان را با بهترین کیفیت به کارفرمایان محترم صنایع مختلف کشور ارائه می دهد.