مدیریت طرح

به طور خلاصه خدمات قابل ارائه توسط شرکت مهندسی مشاور انرژی تبدیل آریا به شرح زیر می باشد:
به نمايندگي از طرف كارفرما (مجري طرح) مسئوليت مديريت، كنترل و هماهنگي پروژه‌ها و مراحل اجرايي را عهده دار می گیرد و وظايف خود را در چارچوب روشها، ضوابط و دستورالعمل های کارفرما ارائه می نماید و با اعمال مديريت مستقيم و روزانه بر ساير عوامل اجرايي در مقابل كارفرما مسئوليت صحت انجام كيفي و كمي، كار را طبق مشخصات، برآوردها و برنامه‌هاي اوليه و تغييرات احتمالي آن با ارائه گزارشات مستمر و مستند مثبته، همچنين بررسي و اظهارنظر در مورد روشهاي اجرا و پيشنهاد روش مطلوب و تفكيك خدمات و عمليات طرح به پروژه‌ها و فعاليتهاي مختلف و تعيين فصل مشترك آنها با توجه به روش انتخاب شده، تعيين روش گردش كارها و ايجاد و حفظ هماهنگي بين فعاليتهاي طرح و عوامل اجرايي آن را عهده‌دار مي‌باشد.