مهندسی خرید

با توجه به سوابق درخشان متخصصین شرکت در خدمات مهندسی خرید کالا، این مشاور قادر است که کارفرمایان محترم را در تهیه مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز، درخواست خرید، لیست سازندگان معتبر، ارزیابی پیشنهادات فنی و بررسی مدارک سازندگان پس از خرید، یاری نماید.